პროდუქცია და სერვისები

პროდუქცია და სერვისები 

სერვისები 

ღვინის ტურიზმი
ენოთერაპია
ნერგები

ღვინო ვაზის ჯიშების მიხედვით

ბუდეშური საფერავი , ბუდეშური წითელი 

 

აბშილური
ადანასური
ადრეული
ათინაური
აკიდო
ალადასტური
ალექსანდროული
ალექსანდროული თეთრი
ალეში თეთრი
ალმურა თეთრი
ალმურა შავი
ანდრეული
ანდრიასეული
ანდრიული
არაბეული თეთრი
არაბეული შავი
არაგვისპირული
ასურეთული შავი
აფხაზურა
აფხაზური
ახალაკი
ბადაგი
ბაზალეთური
ბათომურა
ბაღის ყურძენი
ბახვა
ბახვას ყურძენი
ბეგლარის ყურძენი
ბელარიანი
ბელაქნური
ბეჟანა
ბეჟანური
ბერბეშო
ბეროულა
ბერძულა
ბეწოურა
ბზვანურა
ბორჩალო
ბროლა
ბუა ყურძენი
ბუდეშური თეთრი
ბუერა
ბუზა
ბურძღალა
ბურძღუმი
ბუტკო
ბუტკუა
გაბაშა
გაბეხოური თეთრი
გაბეხოური შავი
გავაზური
გამოყვანილი
განახარული
გაღმამხრული
გოდაათური
გომის თეთრი
გომის წითელი
გორგოული
გორულა
გორულა მწვანე
გრეხი
გრძელმტევანა
გრძელმტევნიანი
დაკიდულა
დამპალა
დანახარული
დაქცეული
დედათყურძენი
დედოფლის კითი
დევისთვალა
დიდმტევანა
დიდშავა
დიღმურა
დონდღლაბი თეთრი
დონდღლაბი შავი
დორდღო
დუდღუში
დღვლაბე
ეგურძგული
ენაგეთის თეთრი
ენაგეთის წითელი
ენდელაძისეული
ვაზისუბნის თეთრი
ვაზისუბნის წითელი
ვაიოს საფერავი
ვანის ჩხავერი
ვარდისფერა
ვარდისფერი ყურძენი
ვაციწვერა
ვერნახი
ვერტყვიჭალის თეთრი
ვერტყვიჭალის შავი
ვირაყურძენი
ვორონა
ზაქათალის შავი
ზაქათალის წითელი
ზენათური
ზერდაგი
თავდაკიდული
თავკვერი დიდმარცვალა
თავკვერი პალანთეული
თავკვერი საფერავისებური
თავკვერი ქართლის
თავცეცხლა
თავწითელა
თბილური
თეთრა
თეთრა ლაბილაძის
თეთრი მსხვილმარცვალა
თეთრი ყურძენი
თეთრი ჩხავერი
თეთრი ხარისთვალა
თეთრიშა
თვალდამწვრისეული
თითა იმერული
თითა კახური
თითა მესხური
თითა რაჭული
თოვანი
თუთაში
თურვანდი
თქვაფუნა
თქვლაფა
თქლაფა
თხლაფა
თხმორულა
თხურთხუ
ინგილოური
ინსტიტუტის გრძელმტევანა
იყალთოს წითელი
კაბისტონი შავი
კაიკაციშვილისეული თეთრი
კაკნატელა
კამური თეთრი
კამური შავი
კაპისტონი გაღმოური
კაპისტონი თეთრი
კაპისტონი მეგრული
კაპისტონი მრგვალი
კაპისტონი წიწილიანი
კაპიტა
კასპური თეთრი
კატური
კახის თეთრი
კახის ყურძენი
კახის წითელი
კახური თეთრი
კეთილური
კერთოლი
კეშელავას თეთრი
კეხვა
კვაწახურა
კვირისთავა
კიბურა
კიკაჩა თეთრი
კიკაჩა შავი
კირწმაგარა
კირწწითელა
კლარჯული
კლდის წითელი
კლერტმაგარა
კოლოში
კორტნულა
კორძალა
კოცხანა
კრახუნა თეთრი
კრახუნა შავი
კუდურაული
კუმსი თეთრი
კუმსი ყვითელი
კუმსი შავი
კუმუშა
კუნძა თეთრი
კუნძა შავი
კუპრაშვილისეული
კურკენა
კუტალა
ლაგილური
ლაკი
ლეკური ყურძენი
ლივანურა თეთრი
ლივანურა შავი
მაგანაკური
მაგარა
მაისა
მამუკას ვაზი
მამუკას საფერე
მანდიკოური
მარგული საფერე
მარნეულის ადრეულა
მარნეულის შავი
მარჯენი ვარდისფერი
მაური თეთრი
მაღლარი
მაღრანული
მაჩანაური
მაჩანოური
მაჭყვატური
მახათური
მგალობლიშვილი
მეგრელაური
მეკრენჩხი
მეკრენჩხულა
მელანიასეული
მელიკუდა
მენჯიანთეული
მირზაანული თეთრი
მისკიეთა
მკვრივი ყურძენი
მორცხულა
მოსავლიანი
მოქათური
მსხვილთვალა
მსხვილთვალა თეთრი
მსხვილთვალა შავი
მსხვილკუმფხალა
მტევანდიდი
მტრედისფერა
მტრედისფეხა
მურადოული
მუხა მწვანე
მუხიშხა
მუჯურეთული
მცვივანი ადრეულა
მცვივანი გურული
მცვივანი იმერული
მცვივანი კახური
მცვივანი პატალანთეული
მცვივანი რაჭული
მწვანე ავრეხი
მწვანე აჭარული
მწვანე იმერული
მწვანე კახური
მწვანე რაჭული
მწვანე ყვითელი
მწვანურა
მწკლარტა
მჭკნარა დონდღლაბი
მხარგრძელი
მხარგრძელი ყვითელი
ნათელა
ნაკუთვნილი
ნაშენება
ნაცარა
ნოშრიო
ობჩური შავი
ორბელური
ორჯოხული
ოფოურა
ოფოფი
ოქონა
ოქროულა
ოცხანური საფერე
ოხტოურა
ოჯალეში
ოჯალეში გურიის
პაატესეული
პანეში
პაპასკირი
პირღებულა ვარდისფერი
პირღებულა თეთრი
პირღებულა შავი
პოვნილი
პუმპულა
ჟღია
ჟღია სავგვიანო
რაბათის წითელი
რკო თეთრი
რკო შავი
რქაწითელი
რცხილი
საადრეო თეთრი
საბატონო
საირმულა
საკმეველა
საკმიელა
საკნატუნა
საკუმა
სალიკლევი
სამადაშვილისეული
სამარხი
სამაჭრია
სამაჭრო
სამჩხავერა
სამჭაჭა
საფარული
საფენა
საფერავი ატენის
საფერავი აჭარული
საფერავი ბეჟაშვილის
საფერავი ბუდეშურისებური
საფერავი გურიის
საფერავი თეთრი
საფერავი მეჯვრისხევის
საფერავი მსხვილმარცვალა
საფერავი ფანჩხა
საღვინე წითელი
საჩურჩხლე
საწური
სიმონასეული
სიონის თეთრი
სირგულა
სუფრის თეთრი
სხალთური
სხილათუბანი
ტატანაური
ტაძიგურა
ტყის ვაზი
ტყის ყურძენა
უბაკლური
უგვარო
ურიათუბნის წითელი
ურიშულა
უსახელო წითელი
უსახელოური
უსახელოური ვარდისფერი
უჩაჭუბური
უჩახარდანი
უცნობი თეთრი
უცნობი შავი
უწყვეტი
ფართალა თეთრი
ფართალა შავი
ფაჩხატა
ფეროვანი
ფეროვანი პატარიძის
ფერუანი
ფითრა
ქართლური ჭროღა
ქართულა
ქართული საადრეო
ქაქიტაური
ქაქუთურა
ქველოური
ქვიშხური (გორული მწვანე) ( )
ქისი
ქისტაურული შავი
ქიშური თეთრი
ქიშური მსხვილმარცვალა
ქიშური საადრეო
ქიშური შავი
ქორქაულა
ქურთას ვარდისფერი
ქციის თეთრი
ქციის შავი
ღარიბა თეთრი
ღარიბა შავი
ღვანურა
ღვინის თეთრი
ღვინის წითელი
ღორისთვალა
ღრუბელა იმერული
ღრუბელა კახური
ღრუბელა ქართლის
ყვითელი ცხენისძუძუ
ყვირა
ყორნისთვალა
შაბა
შავბარდა
შავთხილა
შავი ყურძენი
შავკაპიტო
შავყურძენა
შავშურა
შავჩხავერა
შემოდგომის შავი
შირაკენი
შიშველი
ჩაკმაშურა
ჩეკოლიში
ჩეპეში
ჩერგვალი
ჩეში
ჩეჩქიში
ჩეჭიფეში
ჩეხარდანი
ჩინური
ჩინური ავრეხი
ჩინური შავი
ჩიტისთვალა აჭარული
ჩიტისთვალა ბოდბური
ჩიტისთვალა თეთრი
ჩიტისთვალა ქართლის
ჩიტისთვალა შავი
ჩიღვინაური
ჩიჩკიში
ჩხაბერძულა
ჩხავერი
ჩხინკილოური
ჩხინკოური
ჩხოროკუნი
ჩხუში
ჩხუჩეში
ცანაფითა
ცვითე
ცივჩხავერა
ცივჩხავერა ვარდისფერი
ცისფერერულა
ციცქა
ციცქა გაბეხოური
ციცქა საჩხერული
ცოლიკოური
ცოლიკოური გრძელმარცვალა
ცოლიკოური კოხაძის
ცოლიკოური მსხვილმარცვალა
ცრუ ცილიკოური
ცხენისძუძუ აჭარული
ცხენისძუძუ თეთრი
ცხენისძუძუ კახური
ცხენისძუძუ შავი
ცხვედიანის თეთრა
ძაგანიძე
ძაღლიარჭამა
ძელშავი ადგილობრივი
ძელშავი რაჭული
ძველი ალექსანდროული
ძველი თეთრა
ძველი ობჩური
ძველი სამაჭრე
ძიგანოური
ძირაგეულის შავი
ძუვანი
წალენჯიხის თეთრი
წვიტე
წვრილმარცვალა თეთრი
წითელი ვაზი
წითელოური
წითლანი
წირქვალის თეთრი
წკენი
წმინდა თეთრი
წნორის თეთრი
წობენურა
წულუკიძის თეთრა
წყობილა
ჭანკილოური
ჭაჭიეთის თეთრა
ჭეჭიბერა
ჭვარტლა
ჭვიტილური
ჭითაში
ჭიპაკური
ჭოდი
ჭოტიში
ჭროღა კახური
ჭროღა ქართლის
ჭუბერი
ჭუბულო
ჭუმუტა
ჭყაპა
ჭყარტალა
ხარისთვალა აჭარული
ხარისთვალა თეთრი
ხარისთვალა კოლხური
ხარისთვალა მესხური
ხარისთვალა ქართლის
ხარისთვალა შავი
ხემხუ
ხითერი (უღია)
ხიხვი (ჯანანურა)
ხიხვი ლეჩხუმის
ხიხვი რაჭული
ხოტეურა
ხოფათური
ხოჯისთოლი
ხროგი
ხუშია თეთრი
ხუშია შავი
ჯავახეთურა
ჯანი
ჯანი ნაკაშიძის
ჯანი ციხური
ჯაჭვაძისეული
ჯვარი
ჯინეში

 

 

Share this...
Share on facebook
Facebook
English English Georgian Georgian